Gebruikersvoorwaarden

Deze account en toegang tot de demo academy zijn verkregen met toestemming van uw contact persoon. Account gegevens mogen niet zonder toestemming aan derden worden gedeeld en content mag geenzins worden gedownload of op een andere manier worden hergebruikt. Indien dit is gewenst, graag contact opnemen met uw contactpersoon. 

 

Voorwaarden gebruik Website

 

Het gebruik van deze site impliceert dat u deze voorwaarden aanvaardt
Uw toegang tot de Website demo.academyportal.nl en het gebruik ervan is gebonden aan de volgende gebruiksvoorwaarden en onderhevig aan alle toepasselijke wetten en voorschriften. Door deze site te bezoeken en te gebruiken verklaart u zich volledig en zonder voorbehoud akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en erkent u dat zij alle andere overeenkomsten ter zake tussen u en Purple Pineapple vervangen. Deze Website is onderdeel van een demonstratie academy welke ondernomen is door Purple Pineapple en de hierbij aangesloten vennootschappen (de "Onderneming"). Als u deze gebruiksvoorwaarden niet volledig en zonder voorbehoud onderschrijft of aanvaardt, gelieve deze site dan te verlaten.

Eigendom van de inhoud

Auteursrecht

U moet er vanuit gaan dat alles wat u op de site ziet of leest onder het auteursrecht van Purple Pineapple valt, tenzij anders vermeld, en niet gebruikt mag worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Purple Pineapple. Uw toegang tot de site geeft u geen recht de informatie te reproduceren en/of te verspreiden, hetgeen betekent dat het u verboden is om zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Purple Pineapple fragmenten van de site te verspreiden of deze te veranderen of op te nemen in enig ander werk of andere publicatie of site, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar andere sites.


Merken

De handelsmerken, logo’s en service-merken (samen de “Handelsmerken”) getoond op de site zijn geregistreerde en ongeregistreerde Handelsmerken van Purple Pineapple en anderen. Niets dat de site bevat mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of recht om een Handelsmerk getoond op de site, te gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Purple Pineapple of een vergelijkbare derde partij die de Handelsmerken getoond op de site zou kunnen bezitten. Het gebruik van de Handelsmerken getoond op de site is strikt verboden. Purple Pineapple zal zijn intellectuele eigendomsrechten krachtig afdwingen met de meest volledige toepassing van de wet, met inbegrip van strafrechtelijke vervolging.

 

 

Aan de site gekoppelde sites 

Op verschillende plaatsen op de gehele site kunnen automatische koppelingen (“links”) worden aangeboden naar andere internetsites. Dit betekent niet dat Vue Cinemas verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Purple Pineapple is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze andere sites of de daarin opgenomen informatie. Onze cookie policy en privacy statement zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die van u op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt. Als u linkt naar deze andere sites, dan is dat op uw eigen risico. Purple Pineapple staat niet toe dat zonder haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming een link aan deze site wordt gekoppeld.

 

Het gebruik van de site

De Onderneming kent u een beperkt, persoonlijk, onoverdraagbaar, onverhandelbaar en herroepelijk recht toe om de site als volgt te gebruiken:

•u de inhoud alleen downloaden voor niet-commercieel, persoonlijk gebruik en op voorwaarde dat u ook alle copyright- en andere eigendomsvermeldingen overneemt;

•u mag geen afbeeldingen van mensen of plaatsen gebruiken zonder de schriftelijke toelating van de onderneming;

•de inhoud van de site mag niet worden gereproduceerd;

•u mag de inhoud niet verdelen, aanpassen, kopiëren, doorgeven, vertonen, hergebruiken, reproduceren, publiceren, licentie verlenen, creatief bewerken, overdragen, verkopen of op een andere manier gebruiken zonder de schriftelijke toelating van de onderneming;

•het is u verboden de site te gebruiken om verboden, dreigend, bedrieglijk, misleidend, grof, intimiderend, lasterlijk, schandelijk, vulgair, obsceen, schandaliserend, opruiend, pornografisch, profaan of ander materiaal te posten of door te geven dat kan worden beschouwd als strafrechtelijk vergrijp, aanleiding kan geven tot het inroepen van de burgerlijke aansprakelijkheid of op een andere manier een inbreuk op de wet kan vormen - de onderneming zal haar onvoorwaardelijke medewerking verlenen aan politie- of andere ordehandhavingdiensten en aan alle gerechtelijke verzoeken of bevelen om de identiteit te onthullen van mensen die dergelijk materiaal of dergelijke informatie posten of doorgeven; en

•het is u verboden de site te gebruiken om te adverteren of commerciële acties te voeren.

 

De Onderneming zal alle passende maatregelen nemen tegen gebruikers die deze beperkingen niet naleven. Door het aanvaarden van de huidige voorwaarden gaat U ermee akkoord dat de onderneming willekeurig uw gebruik van de site onmiddellijk mag beëindigen of opschorten bij gelijk welke inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden en alle andere specifieke voorwaarden. Bij een opschorting of beëindiging in die zin moet u onmiddellijk (a) het gebruik van de site stopzetten, en (b) alle kopieën vernietigen die u eventueel van bepaalde delen van de inhoud hebt gemaakt.

 

 

Exoneratieclausule

ALLE INHOUD IS ONDERHEVIG AAN WIJZIGINGEN EN WORDT U TER BESCHIKKING GESTELD "ZOALS IS", ZONDER EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK. Onverminderd het voorgaande, garandeert noch bevestigt de Onderneming dat uw gebruik van enige inhoud van de site geen inbreuk pleegt op de rechten van derden, noch dat de inhoud correct, volledig en up-to-date is. Aanvullend en onder verwijzing naar de aanwezigheid van discussies, berichten, verzendingen, en dergelijke op de site wijst de Onderneming alle aansprakelijkheid af voor, of voortvloeiend uit, verboden, dreigend, bedriegelijk, misleidend, grof, intimiderend, lasterlijk, schandelijk, vulgair, obsceen, schandaliserend, opruiend, pornografisch of profaan materiaal of ander materiaal dat kan worden beschouwd als strafrechtelijk of aansporend tot strafrechtelijk vergrijp, aanleiding kan geven tot het inroepen van de burgerlijke aansprakelijkheid of op een andere manier een inbreuk op enige wet kan vormen op een van de rubrieken van de site.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

U gebruikt de site op eigen risico. De Onderneming noch één van de hierbij aangesloten vennootschappen, de gelieerde bedrijven, de woordvoerders of directeurs, de vertegenwoordigers of de andere partijen die betrokken zijn bij de creatie, de productie of de levering van de site kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of andere schade die voortvloeit uit of gelinkt aan het gebruik van deze site of zijn inhoud, wordt het op basis van contractueel, strafwettelijk of burgerlijke aansprakelijkheid.

 

 

 

Toepasselijk recht en rechtsgebied

Deze gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de site worden geregeld door de wetten van Nederland ongeacht de keuze van de wettelijke bepalingen. Eventuele geschillen die voortvloeien uit, verband houden met of verwijzen naar deze gebruiksvoorwaarden en/of deze site of waarin deze gebruiksvoorwaarden en/of deze site een materieel feit zijn, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Rotterdam.

 

© 2016 Purple Pineapple. De auteursrechten met betrekking tot het materiaal op deze site berusten bij Purple Pineapple. Dit betekent dat het verboden is de inhoud van deze site en/of het materiaal op deze site op enigerlei wijze te reproduceren en/of te verspreiden.